logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Pozyskaj dofinansowanie w trybie małych grantów!
  Zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „małych grantów”.  Dofinansowanie w trybie małych grantów to szansa na pozyskanie środków na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Bydgoszczy. Składając ofertę należy pamiętać, że zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni a wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł. Ponadto łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

  Oferty można składać w następujących obszarach:

  Nabór ofert w trybie art. 19a pn. "Małe granty w BCOPW Gdańska 5"
  Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy, mają otwarty charakter oraz będą realizowane w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii dopuszcza się realizację zadań publicznych, w których część działań odbywać się będzie w przestrzeni BCOPW Gdańska 5, a pozostała część w przestrzeni wirtualnej (w sieci).
  Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

  Nabór ofert w trybie art. 19a pn. "Bydgoska Rodzina 3+"
  Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, zawierające elementy promujące miejski program działań na rzecz dużych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy „Bydgoska Rodzina 3+” w materiałach informacyjnych, promocyjnych, jak i podczas wydarzeń organizowanych w ramach zadania publicznego. Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii dopuszcza się realizację zadań publicznych w przestrzeni wirtualnej (w sieci).
  Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

  Nabór ofert w trybie art. 19a pn. "Promocja i organizacja wolontariatu"
  Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, które są skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy, mają otwarty charakter oraz sprzyjają zwiększeniu liczby osób zaangażowanych w wolontariat na terenie Miasta Bydgoszczy, wsparciu wolontariuszy oraz rozwojowi usług woluntarystycznych skierowanych do mieszkańców Bydgoszczy. Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii dopuszcza się realizację zadań publicznych w przestrzeni wirtualnej (w sieci).
  Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

  Nabór ofert w trybie art. 19a pn. "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez przeprowadzenie Inkubatora bydgoskich organizacji pozarządowych"
  Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do bydgoskich organizacji pozarządowych, które sprzyjają wzmocnieniu ich potencjału oraz budowaniu postaw aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Bydgoszczy. Celem zadania publicznego będzie przeprowadzenie cyklu 6 szkoleń dla nowopowstałych organizacji pozarządowych (zarejestrowanych maksymalnie w okresie ostatnich 24 miesięcy), bądź osób, które w najbliższym czasie chciałyby rozpocząć działalność w trzecim sektorze (w ciągu najbliższych 6 miesięcy).
  W trakcie spotkań szkoleniowych uczestnicy zdobywać będą wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego zarządzania organizacją pozarządową i planowania jej rozwoju oraz uzyskają indywidualne wsparcie ekspertów.
  Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii dopuszcza się realizację zadań publicznych w przestrzeni wirtualnej (w sieci).
  Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

  Zadania mogą być realizowane w okresie od 2020-09-10 do 2020-12-31. UWAGA: Planując termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego prosimy wziąć pod uwagę terminy określone w art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i złożyć ofertę z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Bydgoszcz.

  Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków.