logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 1 lipca 2019 roku. Jest organem monitorująco – doradczym Prezydenta.

    Rada zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji a w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

    Więcej informacji TUTAJ.