logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Wiek, płeć, niepełnosprawność, religia, narodowość, orientacja seksualna – to najczęstsze przesłanki nietolerancji.

    Jak równouprawnienie funkcjonuje w Bydgoszczy? W 2022 r. opracowany został program działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy. Jego powstanie poprzedziła diagnoza potencjału i potrzeb grup narażonych na dyskryminację, zrealizowana w 2021 r. W okresie od 10 do 31 maja 2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu. Aktualnie trwa analiza zgłoszonych przez mieszkanki i mieszkańców uwag do konsultowanego programu. Następnie zostanie on przedłożony Radzie Miasta Bydgoszczy do uchwalenia.

    Ochrona praw i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem stanowią realizację wizji i celów strategicznych miasta ze Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.