logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Uruchamiamy "Małe granty" dla organizacji pozarządowych
  W systemie Witkac są już dostępne nabory w ramach tzw. małych grantów. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami zdobycia dofinansowania w trybie uproszczonym.   

  NABÓR OFERT W TRYBIE UPROSZCZONYM
  (art. 19a ustawy „o pożytku publicznym”) pn.:
  „MAŁY GRANT W BCOPW”

  - TUTAJ -

  „GRANT NA START”
  - TUTAJ -

  „PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU”
  - TUTAJ -

  „BYDGOSKA RODZINA 3+”
  - TUTAJ -

   

  Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są skierowane do mieszkańców Bydgoszczy (otwarty charakter spotkania/wydarzenia). Priorytetowo będą traktowane propozycje zadań publicznych, które spełnią dodatkowe kryteria określone w poszczególnych naborach realizowanych w trybie 19a.

   

  W trybie uproszczonym tzw. małych grantów maksymalna wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 10.000,00 zł.

   

  Zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoznaczne z 90 dniami).

   

  Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

   

  Ofertę złożoną w systemie WITKAC.PL (podpisaną przez osoby upoważnione) należy w ciągu 7 dni roboczych dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub przez system EPUAP - z podpisami osób upoważnionych -

  pod adres: BCOPW, ul. Gdańska 5, 85-005 BYDGOSZCZ