logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Świąteczny czas w BCOPW. Małe granty dla organizacji pozarządowych
  „Świąteczny czas” ponownie nadchodzi do BCOWP przy Gdańskiej 5. Właśnie wystartował „konkurs” tzw. małych grantów dla organizacji pozarządowych na organizację świątecznych wydarzeń dla mieszkańców Bydgoszczy. Zachęcamy przedstawicieli NGOsów do składnia propozycji projektów w generatorze ofert Witkac.pl do 30 listopada br.  W ubiegłej edycji (w 2022 r.) ze „świątecznych grantów” skorzystało w sumie 7 organizacji pozarządowych, dzięki czemu udało się przygotować łącznie aż 22 różnorodne wydarzenia oraz mnóstwo specjalnych, świątecznych atrakcji w BCOPW, z których skorzystały setki mieszkańców Bydgoszczy.

  W ramach tegorocznego naboru "Świąteczny czas” dofinansowane/finansowane będą (priorytetowo): zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które:

  • będą „wielopokoleniowe”, tj. adresowane do mieszkańców Bydgoszczy - w szczególności rodzin z dziećmi oraz seniorów,
  • będą miały otwarty charakter (otwarta rekrutacja / wstęp wolny itp.),
  • będą realizowane w budynku Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy (i/lub w innej lokalizacji po uzgodnieniu z grantodawcą),
  • będą organizowane (realizowane) w okresie: 1-22 grudnia 2023 r. (poniedziałek-niedziela),
  • będą dotyczyły tematyki świątecznej.

  Przykładowe (oczekiwane) rezultaty zadania publicznego:

  • animacje (np. gry/zabawy/konkursy) dla dzieci/rodzin/seniorów o tematyce świątecznej,
  • spotkanie z Mikołajem dla dzieci,
  • organizacja świątecznego koncertu (kolęd) dla mieszkańców Bydgoszczy,
  • organizacja warsztatów (np. kulinarnych, plastycznych, muzycznych itp.)
   dla dzieci/rodzin/seniorów o tematyce świątecznej,
  • organizacja świątecznej „sesji zdjęciowej”
  • organizacja wydarzeń o tematyce równościowej
  • organizacja wydarzeń dot. promocji programu Bydgoska Rodzina 3+
  • organizacja wydarzeń promujących wolontariat

  Zgodnie z ustawą, wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego w trybie art. 19a ("mały grant") nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł (dla jednego projektu).

  Ofertę projektu należy złożyć w elektronicznym generatorze ofert  WITKAC.PL, a następnie podpisać (*ofertę podpisują osoby upoważnione zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji pozarządowej określonym w statucie lub regulaminie) i dostarczyć do Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy (elektronicznie, np. ePUAP lub w wersji papierowej) na adres:

  Urząd Miasta Bydgoszczy
  Biuro Aktywności Społecznej

  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
  ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz

  *Dofinansowanie w trybie art. 19a będzie przyznawane do wyczerpania środków.

  ** W odniesieniu do niniejszego ogłoszenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), tj. oferent zobowiązuje się podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  *** Po podpisaniu umowy o dotacji, możliwe będą przesunięcia środków w ramach przewidywanej kalkulacji kosztów: tj. będą dozwolone przesunięcia do wysokości 20% danego kosztu pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w przewidywanej kalkulacji kosztów, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

  **** W celu rezerwacji terminu/sali w BCOPW Gdańska 5 lub potwierdzenia dostępności terminu/sali, prosimy o wcześniejszy kontakt tel. z Welcome Desk BCOPW Gdańska 5
  pod nr tel. + 48 52 58 59 111

  Składanie ofert oraz więcej informacji: witkac.pl/public/#/Contest/View/27804