logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Rozpoczynamy konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Prezydent Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021   

  Konsultacje odbędą się w terminie 16 września– 8 października 2020 r.

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Bydgoszczy.

  Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, który będzie stanowił załącznik Nr 1 do ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 8 października na adres  ngo@um.bydgoszcz.pl lub do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz.
   Terminy spotkań:
   22 września 2020 roku (spotkanie online) w godz. 14.00-16.00
   29 września 2020 roku w godz. 15.00-17.00
   6 października 2020 roku w godz. 15.00-17.00

  • Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz, pokój nr 6,  tel. 52 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl

    

  Podstawa prawna:

  UCHWAŁA Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

  Formularz konsultacji oraz projekt Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, będzie dostępny od dnia 16 września br, z dniem rozpoczęcia konsultacji.