logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Nabór do Bydgoskiej Rady ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania
  Rusza nabór kandydatów i kandydatek do Bydgoskiej Rady ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania. Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 18 czerwca.


  Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata lub kandydatkę do składu Rady. Kandydatów zgłasza się poprzez formularz zgłoszeniowy składany osobiście lub przesłany pocztą na adres Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć minimum jedną rekomendację dla kandydata lub kandydatki do składu Rady.

  Spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek do składu Rady powołanych zostanie maksymalnie 10 osób. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną wybrani po przeanalizowaniu przez komisję szczególnego zaangażowania kandydata lub kandydatki w działania związane z przeciwdziałaniem wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie , orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

  Szczegóły dotyczące naboru kandydatów i kandydatek dostępne tutaj.

  Warto wiedzieć:

  W mieście od 2019 roku działa Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania. Przy zaangażowaniu jej członków i członkiń opracowany został „Program Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy”. Rada pełni role doradcze i konsultacyjne. Zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji, a w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne. W związku z upływem kadencji Rady Prezydent Miasta Bydgoszczy zarządzeniem Nr 302/2024 z dnia 22 maja 2024 roku powołał Bydgoską Radę ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania.

  Więcej informacji na temat Rady tutaj.