logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Małe granty dla NGO. Ruszamy z pierwszymi naborami wniosków
  Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną. Przygotuj wniosek o dofinansowanie (projekt) i skorzystaj z dofinansowania. Nabór trawa do wyczerpania środków!  Aktualne nabory ofert:

  • GRANT NA START

  W 2021 r. dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym i realizowane są przez rozpoczynające swoją działalność organizacje pozarządowe (zarejestrowane w ciągu ostatnich 36 miesięcy).
  Szczegółowe informacje dostępne: TUTAJ

  • PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM COVID 19

  Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które będą realizowane w celu przeciwdziałania skutkom covid 19, jak i będą skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy.
  Szczegółowe informacje dostępne: TUTAJ

  • BYDGOSKA RODZINA 3+

  Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, zawierające elementy promujące miejski program działań na rzecz dużych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy „Bydgoska Rodzina 3+” w materiałach informacyjnych, promocyjnych, jak i podczas wydarzeń organizowanych w ramach zadania publicznego. Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii dopuszcza się realizację zadań publicznych w przestrzeni wirtualnej (w sieci).
  Szczegółowe informacje dostępne: TUTAJ

  • PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

  Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, które są skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy, mają otwarty charakter oraz sprzyjają zwiększeniu liczby osób zaangażowanych w wolontariat na terenie Miasta Bydgoszczy, wsparciu wolontariuszy oraz rozwojowi usług woluntarystycznych skierowanych do mieszkańców Bydgoszczy. Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii dopuszcza się realizację zadań publicznych w przestrzeni wirtualnej (w sieci)
  Szczegółowe informacje dostępne: TUTAJ

  UWAGA
  PODSTAWOWE ZASADY

  Ofertę w trybie 19a (mały grant) składamy za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert WITKAC.pl - TUTAJ

  Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii dopuszcza się realizację zadań publicznych w przestrzeni wirtualnej (w sieci).

  Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.

  Zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoznaczne z 90 dniami).

  Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

  UWAGA: W trakcie realizacji zadania publicznego, do wysokości 20% danego kosztu możliwe są przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w przewidywanej kalkulacji kosztów bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

  Ofertę złożoną w systemie WITKAC.PL (podpisaną przez osoby upoważnione) należy w ciągu 7 dni roboczych dostarczyć osobiście lub drogą pocztową pod adres:

  Miasto Bydgoszcz
  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

  ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz

  *Data złożenia oferty liczy się od dnia dostarczenia oferty w wersji papierowej na wskazany wyżej adres.

  UWAGA: dofinansowanie w trybie art. 19a będzie przyznawane do wyczerpania środków.