logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
  Prezydent Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.   

  Termin konsultacji: 16 września- 8 października 2020 r.

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Bydgoszczy.

  Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 8 października na adres ngo@um.bydgoszcz.pl lub do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz.

  • udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

                 - 22 września 2020 roku (spotkanie online) w godz. 14.00-16.00. 
                     UWAGA! Link do spotkania zostanie przesłany po wcześniejszym zgłoszeniu na adres ngo@um.bydgoszcz.pl chęci uczestnictwa w spotkaniu.

                         - 29 września 2020 roku w godz. 15.00-17.00 w sali nr 4 Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5

                         - 6 października 2020 roku w godz. 15.00-17.00 w sali nr 4 Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5

  Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
  w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz, pokój nr 6, tel. 52 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl.

  Załączniki:

  projekt Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021

  formularz konsultacji

   

  Wynik konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie "Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021". 

   

   

  Podstawa prawna:

  UCHWAŁA Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
  ich działalności statutowej.