logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Co to są organizacje pozarządowe?  Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Pojęcie organizacji pozarządowych zostało zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Zgodnie z definicją ustawową organizacjami pozarządowymi są:

  - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

  - niedziałające w celu osiągnięcia zysku

  osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

  Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, czy koła gospodyń wiejskich).

  Chociaż organizacje pozarządowe nie działają w celu osiągnięcia zysku, to przepisy prawa pozwalają im na prowadzenie działalności gospodarczej.

  Czy organizacja pozarządowa może pobierać opłaty od odbiorców, jeśli nie prowadzi działalności odpłatnej?  Nie, chyba że prowadzi działalność gospodarczą. Informacja dotycząca działalności odpłatnej powinna być zawarta w statucie organizacji pozarządowej wraz z jej zakresem.

  Czy w procedurze „małych grantów” obowiązują takie same wzory ofert, jak w procedurze dotyczącej otwartych konkursów ofert?  Wzory oferty, umowy i sprawozdania dla otwartych konkursów ofert zostały wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Natomiast dla procedury „małych grantów” zostały wprowadzone uproszczone wzory oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Powyższe wzory określone zostały Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).