logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  „Wolontariat Przyszłości” - konferencja warsztatowa
  Jak może, jak powinien i jak prawdopodobnie będzie wyglądać wolontariat przyszłości? Na te pytania już w najbliższy wtorek odpowiedzieć spróbują pod okiem naukowców uczestnicy wyjątkowego wydarzenia - konferencji warsztatowej „Wolontariat Przyszłości”, towarzyszącej uroczystej gali konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.


  Gala „Ośmiu Wspaniałych” jest wydarzeniem cyklicznym. Co roku Bydgoszcz włącza się w ogólnopolski projekt wyróżniania i nagradzania najbardziej zaangażowanych w lokalnych środowiskach wolontariuszy młodzieżowych. Nagrody przyznawane są zarówno za pracę indywidualną, jak i grupową. We wtorek, kilka minut po godzinie trzynastej, poznamy laureatów konkursu, w tym reprezentanta lub reprezentantkę Bydgoszczy z kategorii indywidualnej "ÓSEMKA", który/która weźmie udział w eliminacjach ogólnopolskich.

  W tym roku postanowiliśmy wzbogacić uroczystość o wydarzenie towarzyszące.

  Pomysł organizacji konferencji „Wolontariat Przyszłości” powstał w toku wielu rozmów zespołu Biura Aktywności Społecznej, dotyczących najlepszych, skutecznych i atrakcyjnych form rozwoju idei wolontariatu. Świat się zmienia. Zmieniają się ludzie. Ważna rola w kreowaniu kierunków tych zmian jest odpowiedzialnością każdego z nas. Zapraszamy do tych rozmów głównych zainteresowanych, społeczników i wolontariuszy. Do udziału w pilotażowej edycji zaprosiliśmy zatem reprezentacje szkolnych klubów wolontariatu oraz młodzież nominowaną w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”.

  Pragniemy, aby konferencja była swoistą podróżą w czasie. Próbą symulacji, jakiego rodzaju uwarunkowania wpłyną w najbliższych latach na idee pracy społecznej i wolontariatu. Przewodnictwo w tej podróży powierzyliśmy doświadczonym i pełnym entuzjazmu naukowczyniom, socjolożkom i psycholożce, które po wygłoszeniu dynamicznych miniwykładów wyprowadzających pytania problemowe, pracować będą z uczestnikami w niezależnych grupach nad odpowiedziami.

  Tematy wykładów:

  • Kim będą wolontariusz i wolontariuszka w przyszłości?
  • Współczesne społeczeństwo - wyzwania dla wolontariatu
  • Psychologiczna charakterystyka wolontariusza - cechy i zasoby indywidualne

  Tematy warsztatów:

  • O zmieniającej się roli społecznej wolontariusza
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów społecznych w ramach wolontariatu 
  • Dlaczego jestem wolontariuszem i jakie moje cechy są przydatne w wolontariacie?

  Opisy wybranych tematów poniżej.  Wierzymy, że w wyniku tych prac powstaną inspirujące wnioski, porady i drogowskazy dla wszystkich zainteresowanych rozwojem wolontariatu w lokalnych środowiskach, organizacjach społecznych czy instytucjach.

   

  PROWADZĄCE

   

  dr Aneta Baranowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Stopień naukowy uzyskała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół społecznych problemów bezpieczeństwa oraz polityki społecznej. Ma na swoim koncie liczne publikacje związane z kierunkiem zainteresowań naukowych. Jest m. in. autorką książek: Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju, Społeczny wymiar życia i aktywność osób starszych, Techniki adaptacji do życia w instytucji totalnej. Na przykładzie mieszkańców obozu Babilon w Iraku. Bierze aktywny udział w projektach realizowanych przez Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
   

   

   

   

   

  dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler - absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Wczesnej Interwencji z Wykorzystaniem Metod Neurofizjologicznych w Bydgoszczy. W 2003 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z którym jest związana zawodowo od 1995 roku, w Katedrze Psychologii ogólnej i Rozwoju Człowieka. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozowania rozwoju i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, a także kursy i warsztaty dotyczące pomocy i wsparcia w rozwoju dzieci z utrudnieniami rozwojowymi, zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w różnych placówkach oświatowych lub oświatowo-wychowawczych (przedszkolach, szkołach, w tym szkołach integracyjnych i specjalnych, ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, centrach wspierania rozwoju). Pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami lub opiekunami już od najwcześniejszego okresu życia (konsultuje także noworodki). Pomaga dzieciom z rozwojem nieharmonijnym bądź opóźnionym oraz dzieciom z prawidłowym przebiegiem rozwoju, ale z problemami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, społecznymi, sprawiającymi problemy wychowawcze, szkolne i inne (problemy z zachowaniem, snem, jedzeniem, integracją sensoryczną bodźców). Pracuje także z dziećmi z całościowymi zaburzeniami w rozwoju, udziela wsparcie i pomocy dzieciom i rodzicom w sytuacjach konfliktów okołorozwodowych, problemów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych lub innych okolicznościach trudnych dla dzieci i ich rodziców. Autorka publikacji naukowych z zakresu diagnozowanie i wspomagania w rozwoju dzieci, a także licznych artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących problematyki wspierania dzieci i młodzieży w procesie ich rozwoju. Współpracuje z czasopismem „Charaktery” i „Kwartalnik Integracji Sensorycznej”. 

   

   

  Joanna Suchomska - socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprezeska Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu (NGO). Zajmuje się aspektami społeczno-środowiskowymi, aktywizmem i partycypacją, procesami tworzenia przestrzeni publicznej oraz tworzeniem lokalnej polityki miejskiej. Badaczka społeczna, moderatorka warsztatów, facylitatorka procesów społecznych.
   


   

   

   


  Moderatorką konferencji będzie
  Dorota Glaza, Dyrektorka Biura Aktywności Społecznej
  Urzędu Miasta Bydgoszczy

   


  TEMATYKA PRAC


  dr Aneta Baranowska
  Wykład: Współczesne społeczeństwo - wyzwania dla wolontariatu
  Celem wykładu jest uwrażliwienie młodzieży na procesy zmian zachodzące we współczesnym społeczeństwie polskim, które mogą stanowić wyzwanie dla wolontariatu. Analizując przemiany społeczne prelegentka łączy podejście teoretyczne z opisem tego, co widzimy wokół siebie. Słuchacze w pierwszym kroku poznają główne trendy współczesności m.in.:

  1. niespotykane tempo zmian społecznych;
  2. złożoność życia społecznego;
  3. społeczeństwo niepewności.

  ...a następnie przyjrzą się bliżej problemom współczesnego społeczeństwa. Szczególnemu oglądowi zostaną poddane przemiany demograficzne, wyzwania jakie niesie z sobą wojna w Ukrainie oraz zdrowie psychiczne młodzieży.


  dr Aneta Baranowska
  Warsztat: Kreatywne rozwiązywanie problemów społecznych w ramach wolontariatu  
  Kreatywności wszyscy poszukują i pragną. Niewielu jednak jest takich, którzy ją uzyskują. W rzeczywistości każdy z nas posiada pewnie ładunek kreatywny, który możemy rozwijać, jeśli będziemy go odpowiednio ćwiczyć. Celem warsztatów jest stymulowanie kreatywności grupy w rozwiązywaniu problemów społecznych, dzielenie myśli i emocji oraz tworzenie większej ilości idei. Warsztat składa się z dwóch części - pierwszej zwanej rozgrzewką, w której uczestnicy mają za zadanie wypisanie,  jak największej liczby  możliwych zastosowań dla przedstawionych na obrazie obiektów. Druga część polega na:

  1. spojrzeniu na świat oczami jednego z bohaterów (osoba starsza, uchodźca wojenny, młody człowiek borykający się z problemami psychicznymi);
  2. zdiagnozowaniu problemów społecznych z jakimi boryka się ów bohater;
  3. generowaniu pomysłów - „BURZA MÓZGÓW”;
  4. prototypowaniu działań -  jak można mu pomóc w ramach wolontariatu?


  dr  Małgorzata  Wójtowicz-Szefler
  Warsztat: Dlaczego jestem wolontariuszem i jakie moje cechy są przydatne w wolontariacie?
  Podczas warsztatu uczestnicy przyjrzą się bliżej swoim cechom indywidualnym (np. wypełniając wybrane testy lub odpowiadając sobie na ważne pytania)  i wspólnie poprzez ćwiczenia i zabawy z tymi cechami odnajdywać będą sposoby na efektywne wykorzystanie cech pożądanych  w działalności wolontariackiej.