logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Konsultacje Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z NGO rozpoczęte
  Prezydent Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach

  projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi

  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

  Termin konsultacji: 26 września – 17 października 2022 r.


  Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Bydgoszczy. Formularz konsultacji oraz projekt Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, jest dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl/ngo, www.bcopw.pl, fb BCOPW Gdańska 5 oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ponadto dostępny będzie w siedzibie Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5).

  Formy konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, który będzie załącznikiem do ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 17 października 2022 r. na adres ngo@um.bydgoszcz.pl lub do siedziby Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5).
  • udział w otwartych spotkaniach

  - 27 września 2022 r. godz. 10.00 - 12.00
  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, sala konferencyjna.

  - 27 września 2022 r. godz. 16.00 - 18.00
  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4.

  - 7 października 2022 r. godz. 12.00 - 15.00
  Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, sala konferencyjna.

  - 11 października 2022 r. godz. 10.00 - 12.00 
  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, sala konferencyjna.

  - 11 października 2022 r. godz. 16.00 - 18.00 
  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4.

  Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Biuro Aktywności Społecznej Urząd Miasta Bydgoszczy Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz, pokój nr 6, tel. 52 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl.

  Podstawa prawna:
  UCHWAŁA Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

  MATERIAŁY DO POBRANIA

  PROJEKT PROGRAMU

  FORMULARZ KONSULTACYJNY

  Ogłoszenie konsultacji w BIP TUTAJ